دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : بهراد   محبوبی

پست الکترونیکی : b.mahboobi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

نوع همکاری : تمام وقت

بهراد محبوبی

محل خدمت:   دانشکده فنی و مهندسی

^